Donate now

10 หลักการเพื่อความโปร่งใสในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลทั่วโลก - ฉบับภาษาไทย Ten principles of transparency

  • Publication Date  2019-05-29
  • Type  Report

ความโปร่งใสเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (EJF) จึงได้จัดทำหลักการด้านความโปร่งใส 10 ข้อ เพื่อแนวทางในการปฎิบัติให้แก่นานาประเทศ